دوستان عزیز وبلاگ خُسن آقا به آدرس‌های زیر منتقل شده است
   http://hasanagha.net   http://hasanagha.org   http://blog.hasanagha.org   http://blog.hasanagha.net